J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Eszék

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK

KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

Preddiplomski studijski program mađarskog jezika i književnosti

2. OPĆI DIO
2. 1. Naziv studija:
Preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti
2. 2. Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
2. 3. Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost
2. 4. Trajanje studija:
6 semestara (1.-6. semestar)
2. 5. Uvjeti upisa:
Na preddiplomski studij se mogu upisati svi oni koji su završili četverogodišnju srednju školu (prvenstveno gimnaziju), položili završni ispit.
Oni koji posjeduju diplomu neke više škole mogu završiti dodiplomski studij. Odslušani kolegiji kandidata uspoređuju se s kolegijima iz ovog nastavnog plana i programa te će se temeljem individualne prosudbe utvrditi koji se kolegiji još trebaju odslušati i položiti.
2. 6. Preddiplomski studij:
Nakon završenog preddiplomskog studija slušatelj će se osposobiti da se ispravno i nijansirano služi mađarskim jezikom i da u medijima na mađarskom jeziku (u tisku, na radiju i na televiziji) može koristiti svoje znanje i poznavanje. Također će se pridavati pozornost razvijanju sposobnosti za praktičnu primjenu usvojenih znanja. Ne bi se dakako izostavili ni sadržaji koji se tiču znanstvene metodologije i teorijskih znanja mađarskog jezika i književnosti. Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija.
2.7. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija mađarskog jezika i književnosti student stječe akademski naziv "baccalaurea / baccalaureus mađarskog jezika i književnosti".

Diplomski studijski program mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja

1. UVOD

1.1. Potrebe za diplomskim studijem mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja
Do dan danas, u Hrvatskoj nije riješeno visokoškolsko obrazovanje na mađarskom jeziku. Ukoliko su slušatelji željeli usvojiti znanja za svoj budući poziv nastavnika u osnovnim i srednjim školama s mađarskim nastavnim jezikom bilo je neophodno da pohađaju visoke škole ili fakultete u Mađarskoj. Ukoliko će se otvoriti mogućnost da studenti mađarske nacionalnosti uče na svom materinskom jeziku i na sveučilištu u Osijeku, sigurno će narasti broj studenata zainteresiranih za taj studij i tako će se osigurati kadar za škole s mađarskim nastavnim jezikom.
Program diplomskog studija mađarskog jezi ka i književnosti nastavničkog usmjerenja temelji se na suvremenim spoznajama o učenju i usvajanju mađarskog jezika i književnosti.
Navedeni program u mnogim je elementima, posebice s obzirom na specijalističke metodičke kolegije u matičnoj struci, analogan programima nastavničkog obrazovanja na sveučilištima u Mađarskoj (primjerice Filozofski fakultet u Pečuhu i u Segedinu) i u inozemstvu u Mariboru i u Novom Sadu na Katedrama za mađarski jezik i književnost.
1.2. Dosadašnja iskustva
Uspjehu obrazovanja nastavnika na mađarskom jeziku pridonijet će i iskustva koje je Filozofski fakultet već stekao. U okolici Osijeka djeluje više obrazovnih ustanova gdje se pruža mogućnost za praktičnu nastavu.
Izdvajanje edukacijskog i stručno-metodičkog bloka kolegija iz općega studija mađarskog jezika i književnosti trebalo bi pridonijeti kvalitetnijem osposobljavanju nastavničkog kadra iz redova onih studenata koji su se opredijelili za nastavničko usmjerenje.
1.3. Ciljevi i sadržaji studija
Predviđeno je da se u ovom studiju budućim nastavnicima mađarskog jezika i književnosti pruži temeljno teorijsko i praktično didaktičko-metodičko obrazovanje koje se tijekom jednogodišnjega pripravničkoga staža po završetku studija nadopunjuje razvijanjem praktičnih nastavnih kompetencija. Izvođenjem programa studija ostvaruju se sljedeći ciljevi:
"osposobljavanje studenata da svoja stečena pedagoška znanja može kvalitetno predati drugima u obrazovnim institucijama "osposobljavanje studenata da se na području mađarskoga jezika i književnosti može baviti samostalnim istraživačkim radom Program obuhvaća dvije osnovne vrste kolegija: specijalističke i stručne kolegije. Specijalistički kolegiji, koji su djelomično obvezni, a djelomično izborni, uključuju temeljne kolegije (pedagogija, psihologija, didaktika) zajedničke svim nastavničkim usmjerenjima, te metodičke kolegije u matičnoj struci (glotodidaktika, metodika nastave jezika). Izborni kolegiji omogućit će studentima detaljnije upoznavanje sa specifičnim karakteristikama poučavanja mađarskog jezika i književnosti. Posljednji, deseti semestar studija posvećen je izradi diplomskog rada i daljnjem praktičnom usavršavanju budućih nastavnika.
1.4. Partneri izvan visokoškolskog sustava koji su zainteresirani za pokretanje diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja
Partneri izvan visokoškolskoga sustava zainteresirani za izvođenje diplomskoga studija mađarskog jezika i književnosti u nastavničkom usmjerenju su sve vrste obrazovnih institucija u kojima se predaje mađarskog jezika i književnosti te Zavod za unapređenje školstva koji u suradnji s fakultetom prati, organizira i provodi permanentno stručno usavršavanje nastavnika tijekom cijelog radnog vijeka.
1.5. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata
Studenti u ovom studiju mogu iz ponude Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta izabrati dio kolegija koje će slušati. Prenošenjem ostvarenih ECTS bodova studentima se omogućuje nastavak istoga ili sličnoga studija na drugim sveučilištima u zemlji ili inozemstvu.

2. OPĆI DIO
2.1. Naziv studija:
Diplomski studij mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja.
2.2. Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.
2.3. Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost.
2.4. Trajanje studija:
4 semestara (7-10 semestar).
2.5. Uvjeti upisa:
Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji ili inozemstvu. Studij se može upisati u kombinaciji s nekim drugim studijem nastavničkog usmjerenja Filozofskog fakulteta u Osijeku.
2.6. Diplomski studij:
Za praćenje programa diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja dovoljan je preddiplomski studij mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju mađarskog jezik i književnosti, te po završetku diplomskoga studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:
"jezičnu i književnu kompetenciju na mađarskom, "poznavanje kulture zemalja mađarskoga govornoga područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata), "poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije, "poznavanje tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja mađarskog jezika i književnosti.
Studenti stječu sljedeće sposobnosti:
"sposobnost lingvističke analize strukture i uporabe jezika, "sposobnost individualne interpretacije književnoga djela, "sposobnost primjene interkulturalnoga pristupa u usporednim analizama kulturnih, povijesnih i geografskih veza između Hrvatske i Mađarske, "sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkoga rada. "sposobnost da nastavi studij u doktorskoj školi (primjerice u Pečuhu)
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj magistra mađarskog jezika i književnosti i zvanje nastavnika mađarskog jezika i književnosti.

Diplomski studijski program komunikološkog usmjerenja

1. UVOD
1.1 Potreba za pokretanjem diplomskog studija komunikološkog usmjerenja
S obzirom da do sada Mađari u Hrvatskoj nisu imali mogućnost studiranja na materinskom jeziku, pokazuje se veliki nedostatak stručnjaka koji bi se, bilo u novinstvu, na radiju, televiziji ili u organiziranju kulturnog života te u turizmu, mogli služiti svojim poznavanjem mađarske kulture. Ovo stručno usmjerenje udovoljilo bi tim zahtjevima.
1.2. Ciljevi i sadržaji studija
Zadaća ovog stručnog usmjerenja je oblikovanje suvremenog pogleda na organizaciju kulture i obrazovanja, upoznavanje najvažnijih pitanja kulture i obrazovanja, pripremanje za uspješnu primjenu načela teorije obrazovanja. Polaznici se pripremaju za upoznavanje organizacijske metode rada, okvira kulturalnih ustanova, i osposobljavaju se za njihovo korištenje u praksi. U posjedu tih saznanja bit će sposobni stručno rukovoditi kulturalnim ustanovama. Kako nedostaju stručnjaci na području komunikologije koji su u stanju djelovati na mađarskom jeziku, bilo putem tiska ili audiovizualno, ovo stručno usmjerenje pripremilo bi svoje slušače i da na tom području steknu praktično znanje kako bi mogli stručno obavljati te djelatnosti.
1.3. Usporedivi studiji na drugim sveučilištima
Usporedivi studiji na drugim sveučilištima su među ostalima diplomski studij u izvođenju Odsjeka za mađarski jezik i književnost na Segedinskom Znanstvenom Sveučilištu. U diplomski studij priključeni su i fakulteti u Beču, Cluj-Napoci (Rumunjska), Novom Sadu, Pečuhu i Debrecinu.
1.4. Partneri izvan visokoškolskog sustava
Partneri izvan visokoškolskoga sustava zainteresirani za izvođenje diplomskoga studija za mađarski jezik i književnost u komunikološkom usmjerenju su svi subjekti u kulturno-prosvjetnim ustanovama i u gospodarskom i javnom sektoru.

2. OPĆI DIO
2.1. Naziv studija:
Diplomski studij za mađarski jezik i književnost komunikološkog usmjerenja.
2.2. Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

2.3. Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za mađarski jezik i književnost.
2.4. Trajanje studija:
4 semestara (7-10 semestar).
2.5. Uvjeti upisa na studij:
Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Studij je dvopredmetan. Može se kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem u nenastavničkom ili nastavničkom usmjerenju koji postoje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Oba studijska predmeta su ravnopravna.
2.6. Diplomski studij:
U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju.
2.7. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog studija mađarskog jezika i književnosti komunikološkog usmjerenja stječe se zvanje diplomiranog komunikološkog menadžera - hungarologa.